Tìm Kiếm

Khách Viến Thăm

Van Một Chiều - FAG

Van Một chiều
Ứng dụng: Hơi nóng, nước, lưu chất khác

Van Bi CONTI / ITALY

Kích thước: 1/4" - 4"
Kết nối: Ren, Bích

Hơi nước là gì

Hơi nước có thể được hiểu đơn giảm là nước ở trạng thái khí, được sinh ra khi nước được gia nhiệt tới nhiệt độ sôi ở áp suất nhất định và bắt đầu sinh ra hơi.